Equip directiu

 

DIRECTOR:   TOMEU FONT OLIVER

tfont@ceipjoanvenyiclar.cat

 CAP D’ESTUDIS: 

 PAU TOMÀS RAMIS

 XISCA SBERT OLIVER

 PILAR MAS

ptomas1@ceipjoanvenyiclar.cat

mfsbert@ceipjoanvenyiclar.cat

mpmas@ceipjoanvenyiclar.cat

 SECRETÀRIA:  MARGALIDA JUAN TABERNER mjuan9@ceipjoanvenyiclar.cat

 

Benvolgudes famílies,
d’acord amb el que estableix el punt 2 de l’Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 d’abril de 2017, per la qual es nomenen els membres de les comissions de selecció, s’estableix el procediment d’actuació i els criteris d’avaluació dels projectes de direcció de cada un del centres que participen en el procés de selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears, faig pública una còpia del projecte que he presentat com a candidat a director, perquè el projecte es pugui consultar a la pàgina web del centre, amb la finalitat que tota la comunitat educativa en prengui coneixement.

Així mateix, una còpia del projecte de direcció presentat estarà al despatx pel qui la vulgui consultar.

PROJECTE DE DIRECCIÓ – TOMEU FONT OLIVER – CEIP JOAN VENY I CLAR

La Comissió de Selecció reunida el dimecres 17 de maig de 2017 ha seleccionat el projecte de Tomeu Font Oliver que serà el director del CEIP JOAN VENY I CLAR durant el període 2017-2021.